• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 12 9 21
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 3 0 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 5 3 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 2 4
รวมเฉพาะครูผู้สอน 15 9 24
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 21 12 33
รวมทั้งหมด 23 14 37