• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เว็บเพจฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2566
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
         การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
         โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
          1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
2. ให้โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
เว้นแต่การจำหน้ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
          3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่มีผู้อุทิศให้หรือโครงการซื้อ 
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของโรงเรียนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน
          4. กรณีโรงเรียนดำเนินคณดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง  ผู้บริหารจะต้องดำเนินคดีแทนโรงเรียนหรือ
ถูกฟ้องร่วมกับโรงเรียน  ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบอำนาจ  ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
          5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
บทบาทหน้าที่บุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
คู่มือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีโรงเรียนวชิรป่าซาง

0994000458410


ประกาศข่าวฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โหลดเอกสาร
รายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ2566
แบบฟอร์มรายงานโครงการสิ้นปีงบประมาณ2566