• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารโรงเรียนสุจริต     ครั้ง วันที่
งานนำเสนอเจาะประเด็นคำถาม IIT2566-ว.ป. ดาวน์โหลด 3.56 MB 94 7 มิ.ย. 66
ไฟล์นำเสนอโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลด 20.64 MB 183 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 153 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนครบรอบ 53 ปี ดาวน์โหลด 0.99 MB 105 23 ม.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 6.05 MB 223 31 ม.ค. 66
ชุดรายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 36.51 MB 144 21 ก.พ. 66
รายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ใช้เป็นแนวทาง) ดาวน์โหลด 79.14 MB 154 13 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลด 0.02 MB 134 28 มี.ค. 66
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวชิรป่าซาง (sar2565) ดาวน์โหลด 2.33 MB 111 15 พ.ค. 66
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.03 MB 85 3 ก.ค. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 ดาวน์โหลด 1.48 MB 121 13 ม.ค. 66
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ (15 ปี) ดาวน์โหลด 1.89 MB 4,725 9 มี.ค. 66
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 0.04 MB 125 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลด 0.02 MB 122 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน ดาวน์โหลด 0.02 MB 113 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.02 MB 104 28 มี.ค. 66
ไฟล์excelตรวจสอบการใช้จายงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 119 30 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.52 MB 150 5 เม.ย. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562-2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 100 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 5.08 MB 154 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 5.76 MB 562 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 5.68 MB 161 5 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 2.64 MB 147 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลด 23.07 MB 123 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลด 40.57 MB 164 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลด 39.47 MB 112 7 เม.ย. 66
เอกสารขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 192 15 พ.ค. 66
เอกสารรายงานไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 127 15 พ.ค. 66
หน้าจอประชุมเตรียมการประเมิน ita2566 ดาวน์โหลด 0.25 MB 88 13 มิ.ย. 66
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง พ.ศ. 2566 - 2570 ดาวน์โหลด 2.06 MB 65 19 ส.ค. 66
รายงานโครงการปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลด 46.74 MB 93 19 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 0.04 MB 63 29 ส.ค. 66
แบบ บก.111 ดาวน์โหลด 0.01 MB 84 29 ส.ค. 66
แบบขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ ดาวน์โหลด 0.02 MB 84 29 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.06 MB 62 1 ก.ย. 66
ไฟล์จัดทำรายงานและโครงการปีงบประมาณ2567 ดาวน์โหลด 36.94 MB 54 9 ต.ค. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 49.10 MB 65 20 พ.ย 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 13.73 MB 193 3 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (word) ดาวน์โหลด 3.30 MB 29 7 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (word) ดาวน์โหลด 5.56 MB 29 7 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (word) ดาวน์โหลด 4.93 MB 676 7 ธ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานการใช้เทคโนโลยีการสอนหรือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 0.03 MB 21 20 ธ.ค. 66
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.02 MB 13 6 ก.พ. 67
แผนบริหารการศึกษาปี 2567 ดาวน์โหลด 0.59 MB 8 18 ก.พ. 67
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 0.06 MB 2 28 ก.พ. 67
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2566 ดาวน์โหลด 1.97 MB 800 21 ก.พ. 66
นำเสนอนิเทศติดตามการสอนฯวันที่ 24 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด 23.45 MB 143 24 ม.ค. 66
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.38 MB 111 1 เม.ย. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
ประเมิน SDQ ดาวน์โหลด 0.32 MB 71 26 ก.ค. 66
ประเมิน EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 82 26 ก.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ SDQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 78 16 ส.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 82 16 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการประเมินสุขภาพจิตนักเรียน School health hero ดาวน์โหลด 0.82 MB 218 28 มี.ค. 66
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.24 MB 73 30 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม ID PLAN ดาวน์โหลด 0.45 MB 3,581 22 มี.ค. 66
รายงาน SAR บุคคล ดาวน์โหลด 0.16 MB 115 22 มี.ค. 66
ประเมิน ita online     ครั้ง วันที่