• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารโรงเรียนสุจริต     ครั้ง วันที่
งานนำเสนอเจาะประเด็นคำถาม IIT2566-ว.ป. ดาวน์โหลด 3.56 MB 145 7 มิ.ย. 66
ไฟล์นำเสนอโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลด 20.64 MB 235 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน     ครั้ง วันที่
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.18 MB 186 10 ม.ค. 66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนครบรอบ 53 ปี ดาวน์โหลด 0.99 MB 131 23 ม.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 6.05 MB 948 31 ม.ค. 66
ชุดรายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 36.51 MB 184 21 ก.พ. 66
รายงานโครงการครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ใช้เป็นแนวทาง) ดาวน์โหลด 79.14 MB 216 13 มี.ค. 66
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนวชิรป่าซาง (sar2565) ดาวน์โหลด 2.33 MB 159 15 พ.ค. 66
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.03 MB 112 3 ก.ค. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565-2567 ดาวน์โหลด 1.48 MB 172 13 ม.ค. 66
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ (15 ปี) ดาวน์โหลด 1.89 MB 9,502 9 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน ดาวน์โหลด 0.02 MB 140 28 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.02 MB 146 28 มี.ค. 66
ไฟล์excelตรวจสอบการใช้จายงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 149 30 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.52 MB 199 5 เม.ย. 66
แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562-2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 130 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 5.08 MB 213 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 5.76 MB 637 5 เม.ย. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 5.68 MB 208 5 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 2.64 MB 222 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลด 23.07 MB 174 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลด 40.57 MB 252 7 เม.ย. 66
รายงานโครงการไตรมาส 1-2 (ครึ่งปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลด 39.47 MB 183 7 เม.ย. 66
เอกสารขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 258 15 พ.ค. 66
เอกสารรายงานไปราชการ ดาวน์โหลด 0.06 MB 161 15 พ.ค. 66
หน้าจอประชุมเตรียมการประเมิน ita2566 ดาวน์โหลด 0.25 MB 120 13 มิ.ย. 66
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง พ.ศ. 2566 - 2570 ดาวน์โหลด 2.06 MB 177 19 ส.ค. 66
รายงานโครงการปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลด 46.74 MB 162 19 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 0.04 MB 108 29 ส.ค. 66
แบบ บก.111 ดาวน์โหลด 0.01 MB 130 29 ส.ค. 66
แบบขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ ดาวน์โหลด 0.02 MB 116 29 ส.ค. 66
แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 0.06 MB 96 1 ก.ย. 66
ไฟล์จัดทำรายงานและโครงการปีงบประมาณ2567 ดาวน์โหลด 36.94 MB 96 9 ต.ค. 66
รายงานโครงการไตรมาสที่ 3-4 (สิ้นปีงบประมาณ 2566) ดาวน์โหลด 49.10 MB 130 20 พ.ย 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 13.73 MB 720 3 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (word) ดาวน์โหลด 3.30 MB 80 7 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (word) ดาวน์โหลด 5.56 MB 86 7 ธ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (word) ดาวน์โหลด 4.93 MB 4,283 7 ธ.ค. 66
แบบฟอร์มรายงานการใช้เทคโนโลยีการสอนหรือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 0.03 MB 47 20 ธ.ค. 66
แผนบริหารการศึกษาปี 2567 ดาวน์โหลด 0.59 MB 40 18 ก.พ. 67
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 0.06 MB 35 28 ก.พ. 67
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.07 MB 32 13 มี.ค. 67
ชุดรายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 ปีงบ 2567 ดาวน์โหลด 0.20 MB 26 20 มี.ค. 67
สัญญายืมเงินโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 12 24 พ.ค. 67
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567 ดาวน์โหลด 13.73 MB 11 26 พ.ค. 67
ใบติดใบเสร็จ ดาวน์โหลด 0.68 MB 9 4 มิ.ย. 67
บันทึกขอเสนอจัดซื้อ จัดจ้าง ดาวน์โหลด 1.48 MB 8 4 มิ.ย. 67
รายงานโครงการไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 2.06 MB 7 4 มิ.ย. 67
เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2566 ดาวน์โหลด 1.97 MB 914 21 ก.พ. 66
นำเสนอนิเทศติดตามการสอนฯวันที่ 24 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด 23.45 MB 186 24 ม.ค. 66
ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.38 MB 299 1 เม.ย. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
ประเมิน SDQ ดาวน์โหลด 0.32 MB 102 26 ก.ค. 66
ประเมิน EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 113 26 ก.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ SDQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 118 16 ส.ค. 66
บันทึกข้อความเสนอ EQ ดาวน์โหลด 0.08 MB 151 16 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการประเมินสุขภาพจิตนักเรียน School health hero ดาวน์โหลด 0.82 MB 261 28 มี.ค. 66
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.24 MB 2,089 30 ส.ค. 66
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์ม ID PLAN ดาวน์โหลด 0.45 MB 5,657 22 มี.ค. 66
รายงาน SAR บุคคล ดาวน์โหลด 0.16 MB 185 22 มี.ค. 66
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 0.83 MB 54 18 มี.ค. 67
ประเมิน ita online     ครั้ง วันที่