• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายเมธัส หน่อใหม่ นักศึกษาฝึกสอน
2 นายพงศกร กองชุ่ม นักศึกษาฝึกสอน
3 นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล นักศึกษาฝึกสอน
4 นางสาวธนัชชา ไปนาน นักศึกษาฝึกสอน