• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายราเชนทร์ แซ่ตัน นักศึกษาฝึกสอน
2 นายอาทิตย์ จิตศรัทธาพุทธ นักศึกษาฝึกสอน
3 นายธนพล กันฑ์ธรรม นักศึกษาฝึกสอน
4 นายสรสิช เสาอ้าย นักศึกษาฝึกสอน
5 นางสาวพีรยา โปธิยอง นักศึกษาฝึกสอน
6 นางสาวอัญชิตา จินาเดช นักศึกษาฝึกสอน
7 นางสาวกฤษณา โสโพธิ์ นักศึกษาฝึกสอน
8 นางสาวลภัสรดา ใจยะยอง นักศึกษาฝึกสอน
9 นางสาวศุภิชดา พุทธวงค์ นักศึกษาฝึกสอน
10 นางสาวนรภัทร วงศ์แต๊ะ นักศึกษาฝึกสอน
11 นางสาวรุ่งรุจี น่วมน้อย นักศึกษาฝึกสอน