• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

เข้าดู : 1350 ครั้ง