• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ
ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 427 ครั้ง