• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานบุคคล


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานโครงการพิเศษ


นางรุจิรา  ชัยวัง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 634 ครั้ง