• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานบุคคล


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน


 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารงานโครงการพิเศษ


นางรุจิรา  ชัยวัง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 783 ครั้ง