• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โรงเรียนวชิรป่าซาง หน้าเสาธง

ภาพการชี้แจงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้รับทราบปฏิบัติ

ภาพการชี้แจงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy แก่นักเรียนให้รับทราบปฏิบัติ

นางภัทรียา กันทาดง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 872 ครั้ง