• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โรงเรียนวชิรป่าซาง หน้าเสาธง

ภาพการชี้แจงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้รับทราบปฏิบัติ

ภาพการชี้แจงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy แก่นักเรียนให้รับทราบปฏิบัติ

นางภัทรียา กันทาดง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 1052 ครั้ง