• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O1-โครงสร้างสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวชิรป่าซางแบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานทั้ง 5 ฝ่าย มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
คลิกโหลดไฟล์


 


เข้าดู : 738 ครั้ง