• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวชิรป่าซางมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบติตามกฏหมายดังกล่าว ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


  - กฏกระทรวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาการจัดการศึกษา 2550


  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13


  - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546


  - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี 2562
  - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
  - พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542


  - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545


  - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545


  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545


  - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


  - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


  - 2551-พรบ. เครื่องแบบนักเรียน 2551


  - พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551


  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551


  - พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558


  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


  - พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  - 2562-พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2562
  - 2562-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
  - 2562-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - 2562-พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
  - 2565-พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นางสาววิมลพรรณ มหาวัน
ตำแหน่ง ครู
ผู้รัรองข้อมูล


เข้าดู : 708 ครั้ง