• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการประกาศต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด 1

|ดาวน์โหลด 2

|ดาวน์โหลด 3

|ดาวน์โหลด 4


นางรุจิรา ชัยวัง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 414 ครั้ง