• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O24-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนวชิรป่าซางมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
โดยจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดข้อมูล


นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 832 ครั้ง