• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 5 ฝ่าย สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
ดาวน์โหลดไฟล์


นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองข้อมูล

เข้าดู : 549 ครั้ง