• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนวชิรป่าซาง จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นการแสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 (4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 438 ครั้ง