• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประกอบด้วย
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 (4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ผู้จัดทำข้อมูล

เข้าดู : 1048 ครั้ง