• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประกอบด้วย
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 (4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ผู้จัดทำข้อมูล

เข้าดู : 1161 ครั้ง