• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ

ผู้จัดทำข้อมูล

 

เข้าดู : 422 ครั้ง