• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ

ผู้จัดทำข้อมูล

 

เข้าดู : 542 ครั้ง