• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O17-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o    แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o    แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
    (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    (6) ราคากลาง (บาท)
    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
    (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
    (10) เลขที่โครงการ
    (11) วันที่ลงนามในสัญญา
    (12) วันสิ้นสุดสัญญา
-    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566


นางสาวรัชนก มะกอกคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ

ผู้จัดทำข้อมูล

 

เข้าดู : 674 ครั้ง