• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโรงเรียนวชิรป่าซาง มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา (ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก) ที่ผู้มารับบริการ จะต้องรับทราบ 
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2

| ดาวน์โหลดไฟล์ 3

| ดาวน์โหลดไฟล์ 4

| ดาวน์โหลดไฟล์ 5

| ดาวน์โหลดไฟล์ 6

| ดาวน์โหลดไฟล์ 7


นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล
ตำแหน่ง ครู
ผู้จัดทำข้อมูล

นายพงศกร กองซุ่ม 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

นายเมธัส  หน่อใหม่ 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

เข้าดู : 2622 ครั้ง