• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีคู่มือการให้บริการเพื่อแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  ประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน  (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์


นายธนพิพัฒน์ วัจนเศรษฐกุล
ตำแหน่ง ครู
ผู้จัดทำข้อมูล


 

เข้าดู : 2966 ครั้ง