• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโรงเรียนวชิรป่าซาง มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา (ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก) ที่ผู้มารับบริการ จะต้องรับทราบ 
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2

| ดาวน์โหลดไฟล์ 3

| ดาวน์โหลดไฟล์ 4

| ดาวน์โหลดไฟล์ 5

| ดาวน์โหลดไฟล์ 6

| ดาวน์โหลดไฟล์ 7


นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล
ตำแหน่ง ครู
ผู้จัดทำข้อมูล

นายพงศกร กองซุ่ม 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

นายเมธัส  หน่อใหม่ 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

เข้าดู : 2400 ครั้ง