• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย
 (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นางสาวชุติมา เจริญผล
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

นางสาวธนัชชา ไปนาน 
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 913 ครั้ง