• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

O38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม?
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฅ
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นายไชโย ธัมหมื่นยอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 865 ครั้ง