• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม?
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฅ
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นายไชโย ธัมหมื่นยอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 745 ครั้ง