• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o    แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) โครงการ/กิจกรรม
    (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
    (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

1. นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

2. นายสราวุฒิ  พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล

3. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

4. นางกมลวรรณ  กาวิชัย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

 

5. นางสาววรรณนภา อะกินแก้ว
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

6. นางสาวนุสรา  แก้วเกตุสี
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 988 ครั้ง