• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีแผนดำเนินง่นและการใช้งบประมาณประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด


นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล
ตำแหน่ง ครู นักศึกษาฝึกสอน
ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวธนัชชา ไปนาน 
ตำแหน่ง ครู นักศึกษาฝึกสอน
ผู้รับรองข้อมูล
 

เข้าดู : 347 ครั้ง