• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

O18-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o    แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
    (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

1. นางกมลทิพย์  สายสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

2. นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 861 ครั้ง