• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O23-นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน และเป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดข้อมูล


นายวิโรจน์ ชมภูศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 607 ครั้ง