• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ที่แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจำปีในข้อ o11 โดยจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์

นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวธนัชชา ไปนาน
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้รับรองข้อมูล

 

เข้าดู : 557 ครั้ง