• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสหน่วยงาน

โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสหน่วยงาน โดยแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นายไชโย  ธัมหมื่นยอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้จัดทำข้อมูล

 


เข้าดู : 1332 ครั้ง