• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง
2 นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
3 นายนายณัฐพงษ์ กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
4 นายวิโรจน์ ชมภูศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
5 นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 นายสมชาย เกิดฤทธิ์ ครู ชำนาญการ
7 นายอนุพันธ์ ปัญญญาอุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ
8 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
9 นายคงวิทย์ เขื่อนควบ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครู ชำนาญการ
11 นายปฐวี แสงยาสมุทร ครู
12 นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล ครู
13 นายชัชพล พักตร์ใส ครู
14 ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ ครูอัตราจ้าง
15 นายไชโย ธัมหมื่นยอง ครูอัตราจ้าง
16 นายณัฐวัฒน์ แก้วสัก ครูอัตราจ้าง
17 นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
18 นายชัยเดช ตานุนไชย นักการภารโรง
19 นายสมพล แป้นน้อย นักการภารโรง
20 นายณัฐพงษ์ สุยะสอน นักการภารโรง
21 นายณัฐวิทย์ หอมสอาด รักษาความปลอดภัย
22 นายเมธัส หน่อใหม่ นักศึกษาฝึกสอน
23 นายพงศกร กองชุ่ม นักศึกษาฝึกสอน
24 นางกมลวรรณ กาวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
25 นางภัทรียา กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ
26 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ
27 นางรุจิรา ชัยวัง ครู ชำนาญการพิเศษ
28 นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
29 นางสาวชุติมา เจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
31 นางสาววิมลพรรณ มหาวัน ครู
32 นางสาวจุฑามาศ นารินคำ ครู
33 นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 นางสาวรัชนก มะกอกคำ ธุรการพัสดุ
35 นางอรพินธ์ กองแก้ว แม่บ้าน
36 นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล นักศึกษาฝึกสอน
37 นางสาวธนัชชา ไปนาน นักศึกษาฝึกสอน