• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 

 
           โรงเรียนวชิรป่าซางมีตราเพชร เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเพชรเปล่งประกายมีรัศมี มีวงกลมสองวงล้อมรอบ  มีข้อความ  สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ  ผู้ใฝ่ในการศึกษา คือ  ผู้เจริญ  อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองด้านบนและล่างตามลำดับ ด้านล่างของรูปเพชรและวงกลมมีข้อความเป็นชื่อโรงเรียนวชิรป่าซาง อยู่บนริบบิ้น