• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O4-แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง มีข้อมูล แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด และเป็นแผนฯ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในเป็นทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ 1


ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองข้อมูล


เข้าดู : 1075 ครั้ง