• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนวชิรป่าซาง กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
 (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน
 (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ
มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย
 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
 (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2


นางกมลวรรณ กาวิชัย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นางลาวัลย์ สุริยะวงศ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 1667 ครั้ง