• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ ใช้หลัก
ความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
          3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          4. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
          5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
          6. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมาย
ชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
          2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมก้าวสู่สากล
          3. ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
          4. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตย ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม
          5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับพื้นที่         
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
 
กลยุทธ์
          1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่สร้างทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม      มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
          3. เสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม ตามวิถีประชาธิปไตย
  4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
โรงเรียน
          5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างครูมืออาชีพ
          6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
          7. สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักบริหารจัดการแบบบูรณาการ            
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เจตจำนง 
          ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีเจตจำนงร่วมกัน คือ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพให้เป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากลในต่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก