• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
ข้อมูลวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

 
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 32 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 27 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 17 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 32 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 19 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 22 43 2
รวมทั้งหมด 145 149 294 12