• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O41-การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

โรงเรียนวชิรป่าซางมีการประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ 1

| ดาวน์โหลดไฟล์ 2

| ดาวน์โหลดไฟล์ 3

| ดาวน์โหลด 4


นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทำข้อมูล

 

เข้าดู : 3812 ครั้ง