• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
2 นายนายณัฐพงษ์ กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
3 นายวิโรจน์ ชมภูศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
4 นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 นายอนุพันธ์ ปัญญญาอุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ
6 นายคงวิทย์ เขื่อนควบ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครู ชำนาญการ
8 นายปฐวี แสงยาสมุทร ครู
9 นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล ครู
10 นายชัชพล พักตร์ใส ครู
11 นางกมลวรรณ กาวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
12 นางภัทรียา กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ
13 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ
14 นางรุจิรา ชัยวัง ครู ชำนาญการพิเศษ
15 นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
16 นางสาวชุติมา เจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
18 นางสาววิมลพรรณ มหาวัน ครู
19 นางสาวจุฑามาศ นารินคำ ครู