• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
2 นายนายณัฐพงษ์ กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
3 นายวิโรจน์ ชมภูศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
4 นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5 นายสมชาย เกิดฤทธิ์ ครู ชำนาญการ
6 นายอนุพันธ์ ปัญญญาอุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ
7 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8 นายคงวิทย์ เขื่อนควบ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน ครู ชำนาญการ
10 นายปฐวี แสงยาสมุทร ครู
11 นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล ครู
12 นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
13 นางกมลวรรณ กาวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
14 นางภัทรียา กันทาดง ครู ชำนาญการพิเศษ
15 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ
16 นางรุจิรา ชัยวัง ครู ชำนาญการพิเศษ
17 นางสาวชุติมา เจริญผล ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 นางลาวัลย์ สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
19 นางสาววิมลพรรณ มหาวัน ครู
20 นางสาวจุฑามาศ นารินคำ ครู