• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2 นายชัยเดช ตานุนไชย นักการภารโรง
3 นายสมพล แป้นน้อย นักการภารโรง
4 นายณัฐพงษ์ สุยะสอน นักการภารโรง
5 นายณัฐวิทย์ หอมสอาด รักษาความปลอดภัย
6 นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 นางสาวรัชนก มะกอกคำ ธุรการพัสดุ
8 นางอรพินธ์ กองแก้ว แม่บ้าน