• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2 นายชัยเดช ตานุนไชย นักการภารโรง
3 นายสมพล แป้นน้อย นักการภารโรง
4 นายณัฐพงษ์ สุยะสอน นักการภารโรง
5 นายณัฐวิทย์ หอมสอาด รักษาความปลอดภัย
6 นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 นางสาวรัชนก มะกอกคำ ธุรการพัสดุ
8 นางซอก ส่าน แม่บ้าน