• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นางกานดา เขื่อนเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำข้อมูล

นางสาวศิริรัตน์ ซื่อสันติกุล
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล

นางสาวธนัชชา ไปนาน
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกสอน
ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 696 ครั้ง