• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

O36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนวชิรป่าซางมีแผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย
 (1) โครงการ/กิจกรรม
 (2) งบประมาณ
 (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์


นายชัชพล  พักตร์ใส
ตำแหน่ง ครู

ผู้จัดทำข้อมูล


เข้าดู : 686 ครั้ง