• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวศุภิชดา พุทธวงค์
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศุภิชดา  พุทธวงค์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
หน้าที่หลัก : สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ : หอพักบ้านสุพัตรา 159 ม.9 บ้านสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :  084-2413145
Email : [email protected]