• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวชิรป่าซาง

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวชิรป่าซาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ 54 ปี โดยมีคุณอรุณี สิรินทะสมบัติ เป็นประธานในการเปิดป้ายโรงเรียน ซึ่งมีผู้สนับสนุนร่วมบริจาคปรับปรุงซ่อมแซมป้าย รายชื่อดังนี้
1. พระครูสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต 3,000 บาท
2. พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที 2,000 บาท
3. พระครูปลัดชัยนรินทร์ ชยวฑฺฒนเมธี 2,000 บาท
4. พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส 1,000 บาท
5. คุณเศรษฐสิริ อภิพรจีรภัทร์ 3,000 บาท
6. คุณนิพนธ์ วัฒนสุวรรณกร 5,000 บาท
7. แพทย์หญิงชลธิชา เขียวคำ 1,199 บาท
8. คุณแม่จันทร์ทรา กันทาจา 1,959 บาท
9. คุณประสิทธิ์ มาสุภาพ 2,000 บาท
10. คุณวีรยุทธ กันทะมูล 300 บาท
11. อาจารย์บุศยพรรณ อาสิงสมานันท์ 1,000 บาท
12. คุณ Yeong JinQian 2,542 บาท
13. คุณวรรณเพ็ญ วานิชกูล 2,000 บาท
14. คุณเยาวภางค์ พูลสุวรรณ 500 บาท
15. คุณสมพงษ์ คุณธนพรรษ ทะศรี 300 บาท
16. คุณบัญชา กรุงริรันดร์ 5,000 บาท
รวมทั้งหมด 32,800 บาท
ทางโรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายในครั้งนี้
5 ก.พ. 67 | รับชม : 6 ครั้ง