• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรุ่งรุจี น่วมน้อย
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 ชื่อ - นามสกุล :     นางสาวรุ่งรุจี น่วมน้อย
ตำแหน่ง :            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :         ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :                148 หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก รหัสฯ 63160
Telephone :       0651155729
Email :              [email protected]
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์