• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในรายวิชา IS2 การสื่อสารการนำเสนอของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
2 มี.ค. 66 | รับชม : 83 ครั้ง