• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในรายวิชา IS2 การสื่อสารการนำเสนอของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5