• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง