• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานนักเรียน ม.4-2565

ผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ว30282 การออกแบบเทคโนโลยี 2 นักเรียนชั้น ม.4
http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="/client-upload/wp/uploads/flash/ex%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87scence.swf" type="application/x-shockwave-flash">
 
21 ก.พ. 66 | รับชม : 77 ครั้ง