• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ผลงานนักเรียน ม.4-2565

ผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ว30282 การออกแบบเทคโนโลยี 2 นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

งานเมนู ม.4/2
นายบุญเป็ง  ยิ่งซัง
นายทัตพล สุภากาศ
นายธนวัฒน์ ตันกุล
นายธนุพงษ์ หมื่นสิทธิกาศ
นายภานุวัฒน์ จี้รัตน์
นายภูริภัทร จุมปูสี
นายวรโชติ รุ่งรัตน์
นายจิรายุทธ บุตรขัด
นายชินวุฒิ แสนละมูล
นายวรชิต รุ่งรัตน์
นายสิรดนัย ใจยะสุ
นายสิรวิชญ์ ป่าเสส
นายปวริศ ปันวารี
นายชัยนันท์ แก้วแสง
นายศิริกร เรืองทอง
นางสาวปิยาอร กวางจินะ
นางสาวสาริณี คำเวียง
นางสาวหฤทัย อยู่สมบูรณ์
นางสาวคุนธสินี ขุมเงิน
นางสาวจ๋ามเปา ลุงยะ
นางสาววิมลศิริ หมื่นกันทา
นางสาววิราวรรณ กาปัญญา
นางสาวจารุมน หมู่หนอง
นายบริบูรณ์ ตันแปง
นางสาวเพ็ญสมร เลาหาง
นางสาวมนัสนันท์ อุตศิลป์
นางสาวจิระนันท์ กิติหล้า
นางสาวศุภิสรา จินา
นางสาวพรณภา แสนหมื่นแก้ว
 
21 ก.พ. 66 | รับชม : 143 ครั้ง