• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ผลงานนักเรียน ม.6-2565

ผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ว30286 การออกแบบเทคโนโลยี 6 นักเรียนชั้น ม.6
ไอคอนคลิกมือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์เวกเตอร์: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 1837417450 | ShutterstockClick Link
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง 3. นางสาวปิยะดา  แซ่ห่าง
4. นางสาวอังคณา  แซ่ว่าง
5. นางสาวลานนา ตันกุล
6. นายสมหวัง  ลุงสม
7. นางสาวปวีณา  งามเลิศ
8.นางสาวกมลพรรณ  กันธิมา
9. นางสาวพิจิตตรา ญาณพันธ์
10 นางสาวรัญญา ป้านาย
11. นางสาวจันทนิภา ฝั้นฉางข้าว
12. นางสาวณัฐฐาพร เตมะ
13. นางสาวอริสรา แก้วแสง

14. นายณัฐพนธ์  จิตนาริน
15. นายปิยะ คำลือ
16. นายอนุวัต จันทร์หลวง
17. นายเกียรติกุล ทะใจ
18. นายภูริภัทร งามตา
19. นวัช วงค์ษา
20. นันทพงค์ เรือนแก้ว
21. กรกนก กาปัญญา
22. คริษฐา ลุงใจ