• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรป่าซาง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2566 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 148 คน