• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

งานควบคุมภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง

งานควบคุมภายในโรงเรียนวชิรป่าซาง ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ได้ดำเนินการประเมินการควบตุมภายในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2566
17 ก.ย. 66 | รับชม : 1 ครั้ง