• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียน ในกิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด

ภาพบรรยากาศหน้าเสาธง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียน ในกิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย รณรงค์ใช้ห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปี โดยมี นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซางเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรรางวัล ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ต่อไปนี้
๑. การประกวดพระ-นางในวรรณคดี
๒. การประกวด/แข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ "ฉากประทับใจในวรรณคดี"
๓. การแต่งคำประพันธ์ (บทร้อยกรอง)
๔. การประกวดคัดลายมือ
14 ก.ย. 66 | รับชม : 3 ครั้ง