• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดอกพิกุลเกรียงไกรคลิปภาพยนต์สั้นครอบครัวคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิส อันดับหนึ่ง การประกวดผลงานคลิปภาพยนต์สั้น ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
โดยทีมเพชรป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง มีนักเรียนที่เข้าร่วม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวฟ้าใส ใจดี
2. นายธนภัทร สิทธิบัว
3. นางสาววันวิสา พนาสวรรค์
4. เด็กชายพิชญ บุตรพรม
5. นายเสกสรร ปารมีธง
ครูที่ปรึกษา: นายวิโรจน์ ชมภูศรี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14 ก.ย. 66 | รับชม : 8 ครั้ง