• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
ข้อมูลวันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566
 
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 27 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 20 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 49 38 87 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 24 21 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 30 23 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 28 58 2
รวมทั้งหมด 196 157 353 13