• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง
ข้อมูลวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

 
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 32 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 27 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 17 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 32 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 19 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 22 43 2
รวมทั้งหมด 145 149 294 12