• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวชิรป่าซาง
         โรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อปีการศึกษา 2513 โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางสงบทิพย์ สุวังบุตร  คุณหญิงโมลี  คอมันต์ และนายมานิตย์  ไชยวรรณ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ตำบลนครเจดีย์ ตำบลท่าตุ้ม ตำบลมะกอก
          โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 16.19 น. และถือว่าวันนี้เป็นวันก่อกำเนิดหรือวันก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง
          เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2513 จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษา    ปัจจุบัน นายกิตติ  ปานมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งแต่ 30 ตุลาคม ปีพ.ศ.2563 – ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 340 คน มีผู้บริหาร จำนวน 2 คน ข้าราชการครู จำนวน 20 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม - คน ธุรการพัสดุ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565)
          โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นโรงเรียนสุจริต โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนประชารัฐ