• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand ดาวน์โหลด 0.03 MB 72 23 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนสู่ชุมชน ดาวน์โหลด 0.10 MB 79 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ดาวน์โหลด 0.11 MB 88 19 ก.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 109 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 145 19 ก.ค. 66
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่