• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand ดาวน์โหลด 0.03 MB 20 23 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนสู่ชุมชน ดาวน์โหลด 0.10 MB 22 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ดาวน์โหลด 0.11 MB 26 19 ก.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 32 19 ก.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 67 19 ก.ค. 66
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่